نقد عصر جدید- خردادماه 98

نشست بازارسرمایه اسلامی- خردادماه 98

مدیرشو 3- تیر و مرداد 98

مدیرشو 2- خرداد ماه 98

کارگاه منابع انسانی – مرداد 98

کارگاه اجتهاد سیستمی – شهریور 98

بازدید از شرکت بهنوش- خرداد 98