شرح ماموریت

ما به دنبال ایجاد فرصت‌های آموزشی و پژوهشی متناسب با نیاز های روز جامعه و به شیوه نوآورانه هستیم و با کمک یکدیگر طرح ها و پروژه های جدیدی را که منجر به تغییر شود انجام خواهیم داد.

تیم ما

شورای انجمن علمی دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) در سال تحصیلی 1399-1400

دکتر روح الله رازینی

استاد مشاور انجمن

هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت گروه صنعتی دانشگاه امام صادق(ع)

ورودی سال 1376

علی انصاری

دبیر انجمن

دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق(ع)

ورودی سال 1397

ابوالفضل یعقوبی

معاونت آموزشی انجمن

دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق(ع)

ورودی سال 1397

امیر محمد ناصری

معاونت پژوهشی انجمن

دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع)

ورودی سال 1397

علیرضا عبادی

معاونت فرهنگی انجمن

دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق(ع)

ورودی سال 1397

محمد طاهران پور

معاونت نوآوری و رسانه

دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع)

ورودی سال 1397

ابراهیم شجاعت

معاونت شبکه سازی انجمن

دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق(ع)

ورودی سال 1397

محمد تقی ملایی

همیار علمی انجمن

دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق(ع)

ورودی سال 1398

علیرضا احمدی پزوه

همیار علمی انجمن

دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع)

ورودی سال 1398

سجاد شعرباف

همیار علمی انجمن

دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق(ع)

ورودی سال 1398

مصطفی خرمی

همیار علمی انجمن

دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع)

ورودی سال 1398

محمد جواد سهرابی

همیار علمی انجمن

دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق(ع)

ورودی سال 1397

احمدرضا کوکب

همیار علمی انجمن

دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق(ع)

ورودی سال 1398

علی یعقوبعلی پور

علی یعقوبعلی پور

مشاور انجمن

دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق(ع)

ورودی سال 1396

محمد امین رشیدی

مشاور انجمن

دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق(ع)

ورودی سال 1396

محمد حسین نساجیان مقدم

مشاور انجمن

دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق(ع)

ورودی سال 1396

ما چه کاری انجام می‌دهیم؟

با برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی به دنبال توانمند سازی دانشجویان در زمینه‌ علمی هستیم و آنچه را که نیاز دارید را فراهم خواهیم کرد

با انتشار نشریه‌های مدیر و ایستگاه مدیریت به دنبال انتشار یافته‌های دانشجویان عزیز هستیم و انجمن را محلی برای رشد دانشجویان می‌دانیم

با دعوت از مدیران و برگزاری جلسات مناظره و مباحثه‌ای به بررسی اتفاقات و رویدادهای کشور خواهیم پرداخت و عملکرد مسئولین را نقد و بررسی خواهیم کرد.

بدون شک بازدید از سازمان‌ها، می‌تواند به بهبود درک مفاهیم مدیریتی کمک کند و جهت آشنایی با مسائل سازمان بسیار مفید فایده خواهد بود.