فعالیت های انجمن سال 1400 – 1399

دوره تدبیر

خلاصه گزارشی از دوره رونمایی از کتاب ویروس کرونا و مطالعات مدیریت یادداشت های اساتید