رهبری سازمان در کرونا

گزارش برتر گزارش بازدید از شرکت نفت پاسارگاد امیرحسین سدهی دانشجوی معارف اسلامی و مدیریت