دکتر نادر جعفری

عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر محمدرضا عطاردی

عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر میثم لطیفی

رئیس دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر محمد نوروزی

معاون پژوهش دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

علیرضا عبادی

دانشجوی معارف اسلامی و مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

سید علی معزی

دانشجوی معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

امیرحسین عرب پور

دانشجوی معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

امیرحسین حاجیان

دانشجوی معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

علیرضا نجاتی

دانشجوی معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

آقای احمدرضا کوکب

دانشجوی معارف اسلامی و مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

علیرضا اعتمادی فر

دانشجوی معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

معرّفی کتاب پرونده ویژه

کتابی برای گم نکردن راه و اشتباه نگرفتن جبهه