مباحثات دانشجویی

نقطه یک

باحضور:

دکتر محمد نوروزی

با محوریت کتاب:

الگوهای تاریخی صنعتی شدن

نوشته:

تام کِمپ

نقطه دو

باحضور:

جناب آقای محمدصادق داوودی

با محوریت کتاب:

تحلیل استراتژیک

انتشارات:

HARVARD BUSINESS REVIEW در مورد تحلیل داده و کاربرد داده در سازمان ها و کسب و کارها

نقطه سه

باحضور:

جناب آقای محمد جوادی

با محوریت کتاب:

تفکر و مدیریت استراتژیک؛ تئوری و عمل

نوشته:

دکتر اسداله کردنائیج