گزارش مختصر:

جلسه اختتامیه پیک مدیریت در تاریخ ۲۲ فروردین ماه برگزار شد. جلسه با تلاوتی چند از آیات قرآن شروع شد. سپس آقای دکتر گودرزی در مورد اقتضائات مدیریت در قرن جدید سخنرانی کردند. در ادامه جلسه آقای دکتر نوروزی توضیحاتی پیرامون کلیت پیک مدیریت و فرآیند داوری آن دادند. در پایان جلسه، اسامی برندگان پیک مدیریت اعلام شدند.

نفرات برتر:

لیگ پیک مدیریت

نفر اول: مهدی جم‌جاه

نفر دوم: محمد اسماعیل خاتمی

نفر سوم: حسن خاتمی

بخش موردکاوی

رتبه اول مشترک: مرتضی نیازی، علی یعقوبعلی، محمدجواد میروکیلی

رتبه دوم مشترک: مصطفی خرمی، مهدی جم‌جاه، امیرحسین جواهر

رتبه سوم مشترک: صالح سنگونی، عباس شادمانی‌زاده، حسن معصومی

بخش تولید محتوا

رتبه برتر : مهدی جم‌جاه

امتیازات 20 نفر برتر:

محتوای برتر:

تولید شده توسط: مهدی جم‌جاه

0
مایل به شنیدن نظرات هستیمx