پیک مدیریت – یادداشت نویسی

100 امتیاز

با وارد کردن نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی، سؤال نمایش داده خواهد شد.

تذکر: حتما در هنگام وارد کردن شماره دانشجویی، زبان کیبورد خود را بر روی انگلیسی قرار دهید.

مدت زمان ارسال پاسخ به اتمام رسیده است.