افتتاحیه

3 فروردین

ورود به صفحه افتتاحیه

یادداشت نویسی

4 فروردین

ورود به صفحه یادداشت‌نویسی

مدیریت اسلامی

5 و 6 فروردین

ورود به صفحه مدیریت‌اسلامی

موردکاوی مرحله اول

7 و 8 فروردین

ورود به صفحه موردکاوی مرحله اول

ایده‌پردازی

9 فروردین

ورود به صفحه ایده‌پردازی

تولید محتوا

10 و 11 فروردین

ورود به صفحه تولید محتوا

موردکاوی مرحله دوم

12 و 13 فروردین

ورود به صفحه موردکاوی مرحله دوم

اختتامیه

22 فروردین

ورود به صفحه اختتامیه