توضیحات

موضوع پرونده ویژه: بررسی سیره مدیریتی آیت الله مهدوی کنی (ره) پرداخته شده است