دکتر میثم لطیفی

رییس دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر رضا بنی‌اسد

عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر روح الله رازینی

عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر مهدی حمزه‌پور

عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر مرتضی جوانعلی‌آذر

معاون پژوهش دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر محمدصادق دهنادی

مدیر اداره مدیریت مصرف بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

آقای اکبر عرفانی‌فر

مدیر ارزیابی و بهبود آموزشی دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر محمدرضا عطاردی

عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

آقای علی مصطفوی ثانی

پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

آقای حمید ایزدبخش

پژوهشگر هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر حسین بختیاری

مدیرکل برنامه‌ریزی و بهبود آموزشی دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر وحید یاوری

عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر محمد‌مهدی علیشیری

عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر حسین حسن‌زاده

عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر غلامرضا گودرزی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه امام صادق(ع)