تدبیر- دکتر وحید یاوری

ظرفیت نیروهای داوطلب مردمی و گروه‌های جهادی در مدیریت بحران‌های اجتماعی