امیرحسین عرب پور دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی