تدبیر- دکتر غلامرضا گودرزی

صنعت کرونایی، کرونای صنعت، از قطعیت‌ها تا عدم قطعیت‌ها