علوم انسانی اسلامی

علیرضا نجاتی دانشجوی مقطع کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت مالی مشارکت

امیرحسین عرب پور دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی

علیرضا اعتمادی فر دانشجوی مقطع کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت مالی

سید علی معزی دانشجوی مقطع کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت صنعتی

یادداشت معرفی کتاب کتابی برای گم نکردن راه و

علیرضا عبادی دانشجوی مقطع کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت دولتی یادداشت

احمدرضا کوکب دانشجوی مقطع کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت دولتی المعالم

دکتر محمد نوروزی عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام

دکتر محمدرضا عطاردی عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام

دکتر نادر جعفری عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام