روایت آینه ها- آقای حسن سعدآبادی

آیا مدیر باید جهادی باشد؟ چه