مدیریت رسانه

سید علی معزی دانشجوی مقطع کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت صنعتی

یادداشت معرفی کتاب کتابی برای گم نکردن راه و

علیرضا عبادی دانشجوی مقطع کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت دولتی یادداشت

احمدرضا کوکب دانشجوی مقطع کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت دولتی المعالم

دکتر محمد نوروزی عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام

دکتر محمدرضا عطاردی عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام

دکتر نادر جعفری عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام