پشتیبانی تولید

علیرضا نجاتی دانشجوی مقطع کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت مالی مشارکت

امیرحسین عرب پور دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی

علیرضا اعتمادی فر دانشجوی مقطع کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت مالی

امیرحسین حاجیان دانشجوی مقطع کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت مالی پشتیبانی