کتاب با طعم مدیریت

نام کتاب: رسم جهاد معرفی‌کننده: محمدتقی ملائی عقب